Zásady ochrany osobních údajů

SOUHLAS O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Podmínky webu - cyklocibulka.cz pro nakládání a ochranu osobních údajů. Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme Vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů. Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení.

 

Jaké osobní údaje cyklocibulka.cz shromažďuje a zpracovává?

Osobní údaje, které může cyklocibulka.cz zpracovávat:

Identifikační údaje:

Osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci uživatele (jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu u fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ).

Kontaktní údaje:

Osobní údaje umožňující kontakt s uživatelem (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).

Údaje o využívání služeb:

Údaje o sjednání a využívání služeb webu - cyklocibulka.cz. Osobní údaje, které cyklocibulka.cz zpracovává se souhlasem uživatele, jsou uvedeny v tomto souhlasu se zpracováním osobních údajů. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi cyklocibulka.cz a uživatelem webu je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné.

 

Z jakých zdrojů cyklocibulka.cz osobní údaje získává?

Přímo od návštěvníka webu při poskytnutí služby a při jejich následné realizaci. Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů
(včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě klient sám zveřejní). Od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis (např. § 260, § 260g zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád); případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal uživatel svůj souhlas (např. z průzkumů a uživatelských testování) .

 

K jakým účelům cyklocibulka.cz osobní údaje využívá a zpracovává?

Pro účely související s obchody a službami, zejména pro uzavření obchodu nebo poskytnutí služby, pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací obchodu či služby a pro vývoj nových služeb. Pro plnění zákonných povinností o některých opatřeních proti trestné činnosti a financování terorismu, a dalších). Pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik. Pro další účely (např. pro marketingové činnosti apod.).

 

Jakým způsobem cyklocibulka.cz zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

 

Komu cyklocibulka.cz osobní údaje poskytuje?

Státním orgánům, resp. dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv cyklocibulka.cz, např. soudům, soudním exekutorům. Rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku. Jen se souhlasem uživatele nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

 

Jaký přístup má uživatel ke svým osobním údajům a jaká je povinnost cyklocibulka.cz?

Uživatel má právo požadovat od cyklocibulka.cz přístup k jeho osobním údajům, které cyklocibulka.cz má k dispozici, stejně tak jako jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování těchto údajů. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany cyklocibulka.cz k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kam se může uživatel obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Uživatel má kdykoli možnost se obrátit na e-mail: info@cyklocibulka.cz kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy
týkající se problematiky osobních údajů. Zde můžete i uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů.

Osobní údaje uživatele budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi cyklocibulka.cz a uživatelem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů cyklocibulka.cz. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví.

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme.

Cyklo Cibulka logo firmy cyklocibulka.cz