Reklamační řád

 

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
 • za vadu zboží je též považována situace, kdy Vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi sjednáno;
 • odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, není možné jej bezdůvodně vrátit a požadovat vrácení peněz spotřebiteli. 

Určité druhy zboží, zakoupené v provozovně, je možné vyměnit za zboží jiné, avšak ve stejné anebo vyšší finanční výši. O tom, které zboží je možno vyměnit, rozhoduje pracovník odpovídající za reklamaci. 

Jste-li spotřebitelem a vada zboží se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2. Jaká je záruční doba na zboží?

Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data.

Záruční dobu není možné zaměňovat s dobou životnosti výrobku. Tedy jedná-li se o zboží, kdy míra opotřebení závisí na intenzitě a frekvenci užívání spotřebitele (např. řetěz na kolo, brzdové destičky, pláště atd.).

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174.

A. Jste-li spotřebitel nebo podnikatel:

V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží, náležejí Vám níže uvedená práva z vadného plnění.

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí Vám tato práva z vadného plnění:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • odstranění vady opravou věci;
 • přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
 • odstoupení od smlouvy.

V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme Vás, že pokud tak neučiníte, budou Vám náležet pouze ta práva, která by Vám náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

Pokud v přiměřené lhůtě vadu zboží neodstraníme, můžete požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat:

 • odstranění vady; nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

V případě, že vadu zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

Berte, prosím, na vědomí, že dokud neuplatníte své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, jsme oprávněni dodat Vám chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To neplatí v případě, že:

 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • jste použili věc ještě před objevením vady;
 • jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 • jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch. 

B. Pouze jste-li spotřebitel: 

Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, náležejí Vám níže uvedená práva z vadného plnění:

 1. právo na doplnění toho, co chybí
  • ​​Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.
 2. právo na výměnu zboží máte v případě, že:
  • Výměnu zboží nemůžete požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady. V takovém případě máte právo na bezplatné odstranění vady.
  • Právo na výměnu zboží Vám nenáleží ani v případech, kdy je vadná pouze část (součástka) zboží.
  • Požadovat výměnu zboží nelze u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat přiměřenou slevu.
   • zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v článku 1 reklamačního řádu a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
   • je vada neodstranitelná;
   • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo
   • se na zboží vyskytne větší počet vad.
 3. právo na výměnu vadné součásti zboží máte v případě, že:
  • je vadná pouze součást (součástka) zboží;
  • je vada neodstranitelná;
  • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo
  • se na zboží vyskytne větší počet vad.
 4. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny máte v případě, že
  • nezvolíte právo na odstoupení od smlouvy, výměny vadného zboží nebo součásti zboží nebo opravu zboží;
  • nejsme schopni zboží nebo jeho součást vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí);
  • nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže; nebo
  • věc má vadu, z níž jsme zavázáni, a jde o věc prodávanou za nižší cenu.
 5. právo na odstoupení od smlouvy máte v případě, že
  • je vada neodstranitelná;
  • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;
  • se na zboží vyskytne větší počet vad;
  • nejsme schopni zboží vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí); nebo
  • není možné vyměnit vadné zboží nebo součást zboží za bezvadné.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili; nebo
 • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů); 
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci. 

5. Reklamace služeb, záruční a pozáruční servis jízdního kola, komponentů

Reklamaci, popřípadě zjištěné nedostatky u servisu kola/komponentů je spotřebitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu. Vyžadujeme, aby kontrola proběhla ihned při předání servisovaného zboží a pokud to povaha servisované vady dovoluje, měl by si zákazník servisované zboží ihned vyzkoušet (projetí servisovaného kola atd.) a případné nedostatky ihned konzultovat v provozovně. 

U přijímání servisu diagnostikujeme problém servisovaného zboží a navrhneme ideální řešení servisu, výměnu komponentů a stanovíme předběžnou cenu do zakázkového listu. Pokud dojde při samotném servisu ke zjištění vady ve větším rozsahu, než bylo možno zjistit při převzetí zakázky, informujeme spotřebitele telefonicky. Telefonicky rovněž informujeme spotřebitele při zjištění, že cena bude přesahovat odhad ceny při přijetí zakázky (Smluvní cena se může obvykle navýšit o 10–15 %).

V případě, že kolo/komponenty budou znečištěné vinou spotřebitele a znemožní tak provedení servisu, jsme oprávněni naúčtovat nezbytné výdaje na očištění (dle platného ceníku).

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě s objednávkou v zakázkovém listě.

Shodou s objednávkou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu, zejména:

 • služby odpovídají popisu v objednávce servisu
 • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

 • Záruční servis - prodávající poskytuje bezplatnou servisní prohlídku (v některých případech dvě) k zakoupenému jízdnímu kolu – termín 1. až 3. záručního servisu a ceny jsou napsány v záručním listu, který je prodávající povinen vystavit ke každému kolu.
 • Podmínkou je dopravení zboží do provozovny CYKLO CIBULKA. Bezplatný servis se vztahuje pouze na seřízení kola a nevztahuje na poškození způsobená neodbornou montáží, nevhodným zacházením, havárií, ani na výměnu/doplnění komponentů na kole. 
 • Pozáruční servis - prodávající zajišťuje i pozáruční servis. Všechny náklady si hradí zákazník sám podle platného ceníku.

6. Jak postupovat při reklamaci?

 1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace:
  • pouze v provozovně na adrese Čichnova 1314/2, 624 00 Brno.
 2. Doporučený postup při reklamaci:
  • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
  • zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o opravu věci, výměnu zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
  • reklamované zboží nám doručíte osobně, anebo zasláním zásilky (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
  • pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Při reklamaci Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) Vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

7. Závěrečná ustanovení

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 9. 2020 a je k dispozici v sídle prodávajícího a na www.cyklocibulka.cz

 

Pracovník pověřený vyřizovat reklamace: Matěj Rubeš (v případě nepřítomnosti pak jím pověřený zastupující pracovník).

Cyklo Cibulka logo firmy cyklocibulka.cz